Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 18 september 2014

Agenda Dinsdag 23 september 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Stemmingen

33 669

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

33 669, F

Motie van het lid Vos c.s. (GroenLinks) inzake structurele metingen van emissie en depositie van stikstof

33 669, G

Motie van het lid Reuten c.s. (SP) inzake het informeren van de Kamer over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositie

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

32 859

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

33 834

Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

33 930 I

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2013

33 930 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2013

33 930 IIB

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2013

33 930 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2013

33 930 IV

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2013

33 930 V

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2013

33 930 VI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

33 930 VII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst 2013

33 930 VIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013

33 930 IX

Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Financiën 2013

33 930 X

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2013

33 930 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013

33 930 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2013

33 930 XV

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013

33 930 XVI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013

33 930 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2013

33 930 B

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2013

33 930 C

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013

33 930 F

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2013

33 930 H

Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2013

33 930 J

Jaarverslag en slotwet Delta-fonds 2013

33 940 I

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 IIA

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 III

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 IV

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 V

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 IX

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 X

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 XVII

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 XVIII

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 B

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 C

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 F

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 H

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 940 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

II beleidsdebat

CVIII

Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

III debat

33 745

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning:

33 691

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

2. Door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

33 791

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca

3. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 917

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)