Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 26 juni 2014

Agenda Dinsdag 1 juli 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 161

Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

33 801

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

33 161 / 338 01, H

Motie van het lid Ester (ChristenUnie) c.s. over een jaarlijkse stand van zaken met betrekking tot de bestaande Wsw-voorzieningen

33 161 / 33 801, I

Motie van het lid Elzinga (SP) c.s. over het herstellen van de zorgplicht in de Wsw

33 161 / 33 801, J

Motie van het lid Elzinga (SP) c.s. het koninklijk besluit dat de invoeringsdatum voor de kostendelersnorm regelt

33 161 / 33 801, K

Motie van het lid Elzinga (SP) c.s. over het nog niet belasten van de invoering van de Participatiewet met een taakstellende bezuiniging

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 697

Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen)

onder voorbehoud

33 886

Wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

II debat

33 884

Regels omtrent meeteenheden en meetinstrumenten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IJkwet BES 2014)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening:

33 834

Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 913

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie