Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 24 oktober 2013

Agenda Dinsdag 29 oktober 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Debat (incl. eventuele stemmingen)

Algemene politieke beschouwingen

2. Behandeling

CVI, A

Verslag over het verzoekschrift van J.V. h.o.d.n. B.V. te V. betreffende foutieve uitbetalingen door de belastingdienst

CVI, B

Verslag over het verzoekschrift van P.H.S.M. te Z. betreffende de vaststelling van de WOZ-waarde in verband met erfbelasting

CVI, C

Verslag over het verzoekschrift van L.H.P.V. te A. betreffende een naheffingsaanslag omzetbelasting

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

33 520

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

33 580

Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

2. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 653

Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)

3. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening:

33 503

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

4. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

33 322

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht)

5. Door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad:

33 581

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)