Bekendmaking revisievergunning Waterwet Shell Nederland Chemie B.V. (RECTIFICATIE BEKENDMAKING Waterschapsblad 2023, 7922 MBT DATUM INDIENEN BEROEP)

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het een revisievergunning heeft verleend aan Shell Nederland Chemie B.V., Chemieweg 25, 4782 SJ te Moerdijk, voor het brengen van water of stoffen via de afvalwaterpersleiding (awp) voor Westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.

Met de publicatie van 3 april 2023 (Waterschapsblad 2023, 3911) zijn de ontwerpbeschikking met daarbij behorende bijlagen ter inzage gelegd. Volledigheidshalve wordt verwezen naar deze publicatie, zodat de documenten uit deze publicatie ook onderdeel zijn van de revisievergunning. (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-3911.html)

Het besluit ligt vanaf 30 juni 2023 gedurende zes weken op de volgende plaatsen ter inzage:

 • 1.

  Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 076 564 12 33.

 • 2.

  Gemeente Moerdijk, gemeentehuis gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen; van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en tevens op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Beroep

Tot en met 10 augustus 2023 kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), tegen dit besluit beroep indienen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Postbus 90.006, 4800 RA Breda. 

Het (schriftelijke) beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het beroep zich richt;

 • 4.

  een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Voor het indienen van beroep wordt door de Rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

Verzoek tot voorlopige voorziening

Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

De Voorzieningenrechter kan naar aanleiding van een dergelijk verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het gaat hier met name om gevallen waarin de uitspraak op het ingestelde beroep in redelijkheid niet kan worden afgewacht. Een schriftelijk verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of het kenmerk van het besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (waarom spoedeisend karakter?).

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Voor nadere informatie met betrekking tot het besluit kunt u contact opnemen met team vergunningen via telefoonnummer 076 564 12 33.

 

Breda, 30 juni 2023

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl

Naar boven