RECTIFICATIE BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WATERWET SHELL NEDERLAND CHEMIE

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het voornemens is om een watervergunning aan Shell Nederland Chemie B.V. voor de inrichting aan de Chemieweg 25 in Moerdijk te verlenen. Het betreft een vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater via het persstation Moerdijk en de afvalwaterpersleiding (awp) voor Westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath, in beheer bij ons waterschap.

Met de publicatie van 2 februari 2023 (Waterschapsblad 2023, 1276) is het ontwerpbesluit met bijlagen reeds ter inzage gelegd. Middels de onderhavige publicatie worden, naast het ongewijzigde ontwerpbesluit met bijlagen, de volgende documenten ter inzage gelegd:

 • 1.

  Het advies van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 30 september 2021;

 • 2.

  de adviezen van Rijkswaterstaat Zee en Delta van 25 oktober 2021 en 12 december 2022;

 • 3.

  de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 • 4.

  het rapport met onderliggende rapportages van Icastat van 19 januari 2023;

 • 5.

  de stukken van de aanvraag, zoals door Shell Nederland Chemie B.V. zijn ingediend, behoudens die met vertrouwelijkheid zijn aangemerkt.

Het ontwerpbesluit met bijlagen en de hierboven genoemde documenten liggen vanaf 4 april 2023 gedurende zes weken op de volgende plaatsen ter inzage:

 • 1.

  Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 12 33.

 • 2.

  Gemeente Moerdijk, gemeentehuis gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen; van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en tevens op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Tot en met 15 mei 2023 kan eenieder zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Degenen die schriftelijk hun zienswijze inbrengen, kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek moet eveneens schriftelijk bij het dagelijks bestuur worden ingediend

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met team vergunningen via telefoonnummer 076 564 12 33.

Breda, 3 april 2023

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl

Naar boven