Besluit vaststellen crisisplan Waterschap Rijn en IJssel

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens haar vergadering van 14 februari 2023 het crisisplan Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld.

In artikel 5.29 van de Waterwet is bepaald dat waterschappen zich moeten voorbereiden op crises. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de crisisplannen. Het huidige crisisplan is op onderdelen geactualiseerd.

Inzage en vragen

Het ontwerp crisisplan heeft vanaf 28 november 2022 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp. De veiligheidsregio`s hebben wel enkele opmerkingen gemaakt, maar dit leidt niet tot een grote inhoudelijke wijziging van het crisisplan waardoor het crisisplan nu definitief vastgesteld wordt.

Bij vragen over het crisisplan kunt u contact opnemen met de heer R. Stienen van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369.

Werking

Het crisisplan treedt in werking op het moment van publiceren. Het crisisplan is een besluit van algemene strekking, waardoor geen beroep mogelijk is tegen de vaststelling van het crisisplan.

Het plan is op deze pagina op www.officielebekenmakingen.nl te raadplegen en op de website van het waterschap www.wrij.nl.

 

Naar boven