Besluit ondermandaat Directeur Bedrijfsvoering; Overeenkomsten en verplichtingen

 

De Directeur Bedrijfsvoering van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

 

Overwegende dat het doelmatig is dat de Directeur Bedrijfsvoering gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van aan hem gemandateerde bevoegdheden;

 

gelet op afdeling 10.1.1 (Mandaat) van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012, het besluit d.d. 7 februari 2023, nummer 23.0023109 van de dijkgraaf inhoudende de verlening van machtiging als bedoeld in artikel 95 van de Waterschapswet en het directiebesluit 'Besluit mandatering financiële goedkeuring per 1 januari 2024 (23.1108252);

 

b e s l u i t :

 

Artikel 1 Ondermandaat

 • 1.

  De Directeur Bedrijfsvoering wijst de in de bij dit besluit behorende ondermandatenlijst in de kolom 'Ondermandaat aan' genoemde functionarissen aan als degenen die binnen de grenzen van de aan organisatie-onderdeel opgedragen taken de in de tabel benoemde bevoegdheden in ondermandaat kunnen uitoefenen.

 • 2.

  Voor een ondermandaat gelden bij de uitoefening van de bevoegdheid de voorwaarden of beperkingen die zijn vermeld in de kolom 'Voorwaarden/beperkingen/bijzonderheden'.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de in het tweede lid bedoelde voorwaarden of beperkingen wordt bij de uitoefening van bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 2 Financiële consequenties  

Ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden die financiële consequenties hebben geldt dat hier in de begroting van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet zijn voorzien. De ondermandatenlijst bevat alleen juridische en geen financiële mandaten. Bij uitoefening van bevoegdheden met financiële consequenties dient een mandaathouder te blijven binnen zijn financiële bevoegdheid.

Artikel 3 Plaatsvervanging  

In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Artikel 4 Ondertekening  

 • 1.

  Stukken die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden’, gevolgd door de functie van de gemandateerde, aangevuld met ‘voor deze’, gevolgd door de naam en de functie van de ondergemandateerde.

 • 2.

  Het is de ondergemandateerde toegestaan een ondertekening digitaal aan te brengen.

Artikel 5 Informatieplicht  

 • 1.

  De ondergemandateerde stelt de mandaatgever in kennis van in ondermandaat genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door het college van dijkgraaf en hoogheemraden, de dijkgraaf of de betrokken portefeuillehouder(s) van belang is.

 • 2.

  De mandaatgever kan zich door de ondergemandateerde laten informeren over in (onder)mandaat genomen besluiten.

Artikel 6 Geen verdere ondermandatering  

De ondergemandateerde is niet bevoegd tot het verlenen van ondermandaat.

Artikel 7 Vertegenwoordiging in en buiten rechte  

Aan de ondergemandateerden wordt binnen hun taakopdracht volmacht en machtiging verleend tot het vertegenwoordigen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte.

Artikel 8 Inwerkingtreding  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Aldus besloten te Heerhugowaard op 19 december 2023.

 

De plaatsvervangend Directeur Bedrijfsvoering van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

M.J. Kuipers

Bijlage Ondermandatenlijst behorende bij ondermandaatbesluit d.d. 19 december 2023, nummer 21.1036581 van de Directeur Bedrijfsvoering  

 

Nr.

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat,volmacht en machtiging aan

Ondermandaat aan 2/3

Voorwaarden/beperkingen/bijzonderheden 4

59

Overeenkomsten en verplichtingen:

het nemen van beslissingen tot:

 • het aangaan van overeenkomsten;

 • het aangaan van (financiële) verplichtingen;

 • het houden van aanbestedingen;

 • het gunnen of opdragen van werkzaamheden;

 • het accepteren van geleverde producten en diensten.

   

Wsw

Directieleden

 

 • afdelingshoofd

 • clusterhoofden

 • kwartiermaker beoogd clusterhoofd

 • programmamanagers

 • projectleiders

   

 • 1.

  Overeenkomsten tot het aangaan van leningen zijn uitgesloten van het mandaat.

 • 2.

  Ten aanzien van het ondermandaat gelden voor de hieronder genoemde ondergemandateerden de volgende (financiële) beperkingen voor het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen. Deze beperkingen zijn overeenkomstig het directiebesluit 'Besluit mandatering financiële goedkeuring per 1 januari 2024', nummer 23.1108252.

  • a.

   Afdelingshoofden: tot maximaal € 215.000

  • b.

   Programmamanager: tot maximaal € 150.000

  • c.

   Overige functies: tot maximaal € 50.000

1. Gebruikte afkortingen wet- en regelgeving

Wsw Waterschapswet

2. Wanneer meerdere personen als (onder)gemandateerden zijn aangewezen geldt dat zij bevoegd zijn voor de organisatieonderdelen die onder hen ressorteren of de beheersobjecten en budgetten die tot hun taak of werkgebied behoren, een en ander behoudens plaatsvervanging of waarneming.

3. Voorwaarden/beperkingen/bijzonderheden gelden naast wettelijke bevoegdheden en beperkingen en eventueel vastgestelde of vast te stellen beleidsregels.

Naar boven