Besluit tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het algeheel verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater aan Waterschap Rijn en IJssel, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit watergang Eefsebeek voor het reinigen van de persleiding van Friesland Campina Lochem naar de RWZI Zutphen

Door toenemende vervuiling loopt de druk in de persleiding op. De druk is op dit moment 2 bar, maar loopt al gauw op naar 2.5 bar. Als de druk boven 2.5 bar komt, wordt het risico op schade aan de persleiding of zelfs een persleidingbreuk reëel. Om een dergelijke calamiteit te voorkomen is op korte termijn een reinigingsactie van de persleiding noodzakelijk. De reinigingsactie vindt plaats door een zogenaamde foampig, schuimen prop, door de leiding te sturen en zo gas en vuiligheid mee te nemen en de leiding op deze manier te reinigen. Er is oppervlaktewater nodig om de foampig door de leiding te sturen. Het gebruik van grondwater is geen alternatief, omdat er onvoldoende grondwater binnen het benodigde tijdsbestek onttrokken kan worden.

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

Gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT

 • -

  Tijdelijk ontheffing te verlenen van het algeheel verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater, d.d. 19-07-2022, gepubliceerd in het Waterschapsblad jaargang 2022, nummer 8219;

 • -

  De ontheffing te verlenen van 3 tot en met 28 augustus 2022;

 • -

  De ontheffing te verlenen voor het onttrekken van oppervlaktewater uit watergang Eefsebeek, nabij de Asselerweg.

ONDER DE VOORWAARDEN

 • -

  Dat maximaal 1200 m3 wordt onttrokken;

 • -

  Dat er niet meer wordt onttrokken dan strikt noodzakelijk voor de genoemde werkzaamheden.

 

Overige voorwaarden

Naast de vergunning van het waterschap, dient ook rekening gehouden te worden met een eventuele vergunningplicht vanuit de Wet natuurbescherming. De provincie Gelderland is hiervoor bevoegd gezag.

Niet eens? 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Aan wie richt u het bezwaarschrift?

Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem onder vermelding van ‘Bezwaar tijdelijke ontheffing onttrekkingsverbod’.

Wat staat er in uw bezwaarschrift?

Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Het college van dijkgraaf en heemraden,

drs. C. Roos

secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

Naar boven