Bekendmaking ontwerp-watervergunning voor werkzaamheden om het gebied Bloemkampen (tussen Hulshorst, Hierden, Nunspeet en het Veluwemeer) te vernatten

 

Waterschap Vallei en Veluwe is van plan om een vergunning te verlenen voor de volgende werkzaamheden:

Hierdense Beek

 • Het verondiepen van een gedeelte van de Hierdense Beek.

 • Het aanleggen van een beekverlenging in de Hierdense Beek.

 • Het verplaatsen van een brug over de Hierdense Beek.

 

Tochtsloot

 • Het verondiepen van een gedeelte van de Tochtsloot.

 • Het vervangen van een dam met duiker.

 • Het verwijderen van een dam met duiker.

 • Het vervangen van twee dammen met duikers door twee bruggen.

 • Het aanleggen van twee cascades in de Tochtsloot.

 

Achterbeekje

 • Het verondiepen van het Achterbeekje.

 • Het vervangen van een dam met duiker.

 • Het verwijderen van een dam met duiker.

 • Het vervangen van een dam met duiker door een brug.

 • Het aanleggen van een voorde in het Achterbeekje.

 

Killenbeek

 • Het verondiepen van een gedeelte van de Killenbeek.

 • Het vervangen van een dam met duiker door een brug.

 • Het aanleggen van drie cascades in de Killenbeek.

 

 

Oostermheenbeek

 • Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Oostermheenbeek.

 

Diverse plaatsen

 • Het verondiepen, dempen en verdiepen van oppervlaktewaterlichamen C.

 • Het leggen van dichte dammen, dammen met duiker, duiker met terugslagklep en stuwen in oppervlaktewaterlichamen C, het verwijderen van dammen met duiker uit oppervlaktwaterlichamen C.

 • Het (ver)graven van een oppervlaktewaterlichaam (de Randsloot).

 • Het aanleggen van beheerpaden (van betongranulaat) binnen de keurzone van het oppervlaktewaterlichaam A.

 

De maatregelen die in het gebied Bloemkampen worden genomen zijn bedoeld om het gebied te vernatten.

Aan de buitenzijde van het gebied Bloemkampen wordt een randsloot gegraven (oppervlaktewaterlichaam A) en worden enkele oppervlaktewaterlichamen C verdiept om de waterafvoer te waarborgen van het gebied rondom Bloemkampen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen Hulshorst, Hierden, Nunspeet en het Veluwemeer.

 

Zienswijzen?

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp van de watervergunning kunnen tot en met 25 februari 2022 ingediend worden bij het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via het digitale formulier op www.vallei-veluwe.nl/bloemkampen.

Lukt het niet via dit formulier? Zend uw reactie dan per e-mail naar vth@vallei-veluwe.nl. Neem als onderwerp: Zienswijze Bloemkampen, ter attentie van de heer J. Bloemenkamp.

Reageren mag ook per brief, ter attentie van de heer J.P.J. Bloemenkamp, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. U moet daarbij aangeven waarom u de zienswijze heeft.

Mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch doorgeven. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Bloemenkamp via telefoonnummer (055) 5 272 911.

Wie nu zienswijzen indient, kan later eventueel nog in beroep gaan tegen de definitieve vergunning.

 

Inzien van stukken

U kunt de aanvraag, het ontwerp van de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 15 januari 2022 tot en met 25 februari 2022:

 • bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055) 5 272 911.

De stukken staan links hiernaast bij Externe bijlagen. Het 'G Inrichtingsplan Bl, Profieldata-v6' staat op onze website.

Indien gewenst kunnen wij de vergunning met bekendmaking ook naar u toesturen via e-mail. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar vth@vallei-veluwe.nl.

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J.P.J. Bloemenkamp (vergunningverlener) via telefoonnummer: (055) 5 272 911.

Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk (jurist), telefoonnummer (055) 5 272 911.

 

Waterschap Vallei en Veluwe

Apeldoorn

Datum bekendmaking: 14 januari 2022

Het nummer van de vergunning is Z2020-004633/ D2020-1026583

Naar boven