Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Scheldestromen 2023

 

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 29 november 2022, kenmerk 2022024917;

 

gelet op artikel 144 van de Waterschapswet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van waterschapbelastingen;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Scheldestromen 2023

 

Artikel 1 Reikwijdte kwijtschelding

Kwijtschelding van waterschapsbelastingen kan worden verleend indien dit op basis van de desbetreffende belastingverordening is toegestaan. 

 

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

 

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

 

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 

  • 1.

    € 2.000,-voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

  • 2.

    75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

  • 3.

    90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

 

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van waterschapsbelastingen en -heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Scheldestromen 2023.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van 14 december 2022 van waterschap Scheldestromen.

 

drs J. Daane R.A.

secretaris-directeur

 

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf

 

Naar boven