Ter inzage: participatiebeleid en inspraak- en -participatieverordening van Wetterskip Fryslân

 

 

Vanaf 10 november 2022 ligt het ontwerpparticipatiebeleid en de ontwerpinspraak- en -participatieverordening van Wetterskip Fryslân ter inzage.

 

Het participatiebeleid gaat in op hoe wij de mienskip betrekken bij het realiseren van ons werk. Dit heeft als doel om op tijd de belangen, de meningen en de mogelijke creatieve oplossingen boven tafel te krijgen. Participatie kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de samenleving en een beter gedragen besluit. Daarnaast biedt het ook ruimte aan de mienskip om te komen met ideeën of initiatieven om ons werk te verbeteren

 

Met dit participatiebeleid en inspraak- en participatieverordening voldoen we tevens aan de komende Omgevingswet en anticiperen we op de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Samen met de verordening vormt het beleid het kader voor participatieprocessen binnen Wetterskip Fryslân.

 

Inzage en vragen

U kunt het ontwerp van het beleid en de verordening inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’. De regeling kan ook tijdens kantooruren worden ingezien op het kantoor van Wetterskip Fryslân. U kunt hiervoor een afspraak maken via ons algemene nummer 058-292 2222 en vragen naar mw. E. Haantjes of mw. R.P. Doting.

 

Zienswijze

Wilt u reageren op het beleid en de verordening? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen wij een zienswijze. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen in de periode van 10 november 2022 tot en met 21 december 2022 hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Dit kunt u doen door uw schriftelijke zienswijze te richten aan:

 

Dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân

Postbus 36

8900 AA LEEUWARDEN

 

Of per email: info@wetterskipfryslan.nl

 

Probeer hierbij zo specifiek mogelijk uw zienswijze te omschrijven. Ook verzoeken wij u om als kenmerk “Zienswijze participatiebeleid inspraak- en participatieverordening” te vermelden.

 

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u bellen met ons algemeen telefoonnummer 058-292 2222, vragen naar mw. E. Haantjes of mw. R.P. Doting en aangeven dat u een zienswijze wilt geven op de participatiestukken. Van uw zienswijze wordt vervolgens een verslag gemaakt.

 

Vervolg

Er wordt een reactienota vastgesteld waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie worden voorzien. Deze reactienota wordt samen met het beleid en de verordening voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt, al dan niet met wijzigingen, het definitieve beleid en de definitieve verordening vast. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Zodra het beleid en de verordening definitief zijn vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt in het Waterschapsblad.

 

Naar boven