Definitief besluit tot wijziging beleidsregel 1.3 “(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen”

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 16 maart 2021 besloten de wijziging van de beleidsregel 1.3 “(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen” definitief vast te stellen.

Wat is een beleidsregel?

Het waterschap beschermt de dijken (waterkeringen) met regels. Deze regels staan in de Keur (verordening). Waar deze regels gelden is vastgelegd op kaarten. Deze kaarten noemen we de legger. Langs de waterkeringen liggen zones waarbinnen beperkingen kunnen gelden. Zo beschermen we de dijken. Wilt u een activiteit uitvoeren op de dijk of binnen een beperkingenzone? Dan heeft u een vergunning van het waterschap nodig. In deze vergunning staat dan onder welke voorwaarden u de activiteit mag uitvoeren. In een beleidsregel beschrijft het waterschap op welke manier uw vergunningaanvraag wordt getoetst. In dit geval gaat het om een aanpassing in de beleidsregel voor (bouw)werken in, op en nabij waterkeringen.

Waarom is de beleidsregel gewijzigd?

Om Nederland beter te kunnen beschermen tegen hoog water uit de rivieren gelden sinds 1 januari 2017 nieuwe normen voor de dijken langs de grotere rivieren (primaire waterkeringen). Om aan deze nieuwe normen te kunnen voldoen wordt langs onze belangrijkste dijken ruimte gereserveerd voor toekomstige dijkversterkingen. Zo willen we voorkomen dat er nu dingen gebouwd of aangelegd worden, die bij een eventuele dijkversterking in de weg staan.

De reservering van ruimte betekent niet dat deze dijken ook meteen versterkt moeten worden. Als we in een gebied iets met de dijk gaan doen dan laten wij dit op tijd weten. Er is vanaf dat moment nog volop gelegenheid om reactie te geven. 

In de beleidsregel “(bouw)werken in, op en nabij waterkeringen” is een extra paragraaf (clausule) opgenomen. Deze clausule zorgt ervoor, dat we bij vergunningverlening beter maatwerk kunnen leveren en voorkomen we onnodige beperkingen voor u als u wilt bouwen bij een primaire waterkering.

Samenhang met overige ontwerpbesluiten

Samen met de beleidsregel voor ‘(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen’ zijn ook de Legger Waterkeringen, Legger Watersystemen en de Waterschapsverordening definitief vastgesteld en ter inzage gelegd. In de legger is op kaarten opgenomen waar onze regels gelden. Deze zones worden, na inwerkingtreding van de Waterschapsverordening, onderdeel van de Waterschapsverordening. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.wrij.nl/aanpassingwaterschapsregels2021.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ten behoeve van de wijziging van de beleidsregel heeft vanaf 9 november 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder was in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijze(n) naar voren te brengen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen op de beleidsregel. Daarom wordt de beleidsregel nu ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp beleidsregel definitief vastgesteld.

Wanneer treedt de gewijzigde beleidsregel in werking

De gewijzigde beleidsregel treedt in werking de dag na publicatie van dit besluit.

Inzage en vragen

Het definitieve besluit voor de aanpassing van de beleidsregel 1.3 “(Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen” kunt u bekijken op de website van het Waterschap Rijn en IJssel via www.wrij.nl/aanpassingbeleidsregels2021.

U kunt de definitieve beleidsregel ook digitaal inzien op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2, 7006 GG, in Doetinchem. U kunt hiervoor een afspraak maken met de unit Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer (0314) 369369. Een medewerker van het waterschap kan u desgewenst hulp bieden bij het inzien van de beleidsregel. U kunt vragen stellen via het vragenformulier op de hierboven genoemde website. Ook kunt u bellen via het genoemde telefoonnummer. Wij registreren dan uw vraag en bellen u op een later tijdstip terug.

Beroep

Tegen de wijziging van een beleidsregel kan geen beroep worden ingesteld. Een beleidsregel is een algemeen verbinden voorschrift, hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Naar boven