Wijziging Legger regionale waterkeringen

Het algemeen bestuur van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van 1 september 2020 met DM nr. 1683592;

gelezen het inspraakrapport Keur en leggers HDSR 2020 d.d. 1 september 2020 met DM nr. 1682597;

gelet op artikel 5.1 van de Waterwet, de artikelen 4.1 t/m 4.3 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en artikel 6.38 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

overwegende dat de status van de (niet direct kerende) primaire waterkering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel per 1 januari 2017 is gewijzigd en dat als gevolg hiervan de ‘Legger primaire waterkering langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel met de daartoe behorende kunstwerken’ dient te worden ingetrokken;

overwegende dat mede als gevolg hiervan de ‘Legger van de regionale waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ dient te worden aangepast en geactualiseerd;

verder overwegende dat de ‘Legger van de primaire waterkeringen langs de Neder-Rijn en Lek met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ dient te worden geactualiseerd.

 

BESLUIT:

Artikel I

Het inspraakrapport “Keur en leggers HDSR 2020” vast te stellen;

Artikel II

De “Legger van de regionale waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden”, vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 1 maart 2011 als volgt te wijzigen:

 • I.

  Deel I, Juridisch kader komt te luiden: “Ingevolge artikel 5.1 van de Waterwet dient het waterschap een legger voor de regionale waterkeringen vast te stellen. Artikel 78 van de Waterschapswet legt deze bevoegdheid bij het algemeen bestuur. Wat er precies in de legger moet worden opgenomen staat in de Waterwet, maar ook in de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en in de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Het onderhoud van waterkeringen is onder te verdelen in gewoon en buitengewoon onderhoud. Wie dit onderhoud moet uitvoeren (dus wie onderhoudsplichtig is) is opgenomen in deze legger. Deze legger behelst de regionale waterkeringen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als aangegeven op kaart.”;

 • II.

  In bepaling 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • a.

   sub a, komt te luiden: “waterverordening: de waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en de Omgevingsverordening Zuid-Holland”;

  • b.

   sub c, komt te luiden: “keur: de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018”;

  • c.

   sub d, komt te luiden: “regionale waterkering: waterkering die is aangewezen op grond van een provinciale verordening en opgenomen in de Legger van het waterschap. Deze waterkeringen bieden overwegend bescherming tegen overstroming vanuit binnenwater.”;

  • d.

   sub g, komt te luiden: “kunstwerken: een civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf”;

  • e.

   sub h, komt te luiden: “waterstaatswerkzone: dit is een zone die voor alle categorieën waterkeringen de gehele waterkering beslaat, inclusief de binnen- en buitendijkse zones die van belang zijn om de waterkerende functie van de waterkering te waarborgen, vastgelegd in de Legger”;

  • f.

   sub i, komt te luiden: “beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden”;

  • g.

   sub k, komt te luiden: “buitengewoon onderhoud: het instandhouden van het profiel overeenkomstig het in deze legger bepaalde omtrent richting, vorm, afmeting en constructie van de regionale waterkeringen”;

  • h.

   sub l, komt te luiden: “kaart: de bij deze legger behorende kaart, kaarten of situatieschetsen, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, alsmede artikel 2, lid 1 van de waterverordening hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en artikel 2.2 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland”.

  • i.

   toevoegen aan bepaling 1, sub m: “bijzondere constructie: constructie om, in combinatie met een grondlichaam (waterkering) of in plaats van een grondlichaam, water te keren.”;

 • III.

  Bepaling 2 komt te luiden: “Het gewoon onderhoud van regionale waterkeringen (en de daartoe behorende kunstwerken) geschiedt door de eigenaar, bezitter of genothebbende van het dijkperceel.”;

 • IV.

  De kaarten als bedoeld in bepaling 5 van de legger te wijzigen, in die zin dat de volgende kadestrekkingen worden aangepast (referentielijn, leggerzones en enkele dwarsprofielen) :

  • a.

   Cluster Grecht, kadevak 110C Grechtkade West;

  • b.

   Cluster Gekanaliseerde Hollandse IJssel:

   • i.

    voormalige C-kering wordt een regionale waterkering;

   • ii.

    kadevak 333C, IJsselkade Montfoort-IJsselstein

   • iii.

    kadevak 333D/E1, IJsselkade Montfoort-IJsselstein zuid

  • c.

   Cluster Kockengen e.o., kadevakken 106A1 en A2, 106B en 115 (Haarrijn) – de volgende kaartbladen komen te vervallen: nummer 22, 23 en 24, inclusief de bijbehorende dwarsprofielen;

  • d.

   Cluster Oude Rijn:

   • i.

    kadevak 108B Buitenkerk, Bodegraven – kaartblad 1 en 2 komen te vervallen en de dwarsprofielen op blad 108B komen ook te vervallen;

   • ii.

    kadevak 128 en 129, Voorboezem Bodegraven – de dwarsprofielen op blad128 en 129 komen te vervallen;

   • iii.

    kadevak 206 en 207, Voorboezem Weiland en de Bree – de dwarsprofielen op blad 206 en 207 komen te vervallen;

   • iv.

    kadevak 216B, Nieuwerbrug aan de Rijn;

   • v.

    kadevak grens 107D/107C2, Woerden;

   • vi.

    kadevak 107C2, Woerden;

   • vii.

    kadevak 216D2, Woerden – de dwarsprofielen op blad 216D2 komen te vervallen;

   • viii.

    kadevak 105C, Woerden;

  • e.

   Cluster Vlist, kadevak 335A1 Rondweg Schoonhoven.

Artikel III

Bovenstaande wijzigingen van de “Legger van de regionale waterkeringen met de daartoe behorende kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden” in werking te laten treden acht dagen na publicatie.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 oktober 2020,

Voorzitter, J.C.H. Haan

Secretaris, J. Goedhart

Naar boven