Publicatie besluit 2021-006695 het graven en hebben van een nieuwe watergang ter plaatse van Emauslaan 2 in Haarlem

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 8 april 2021 een besluit genomen aan Koninklijke Haarlemsche Football Club HFC voor het graven en hebben van een nieuw watergang met een breedte van 2,30 m op de waterlijn bij peil NAP - 0,62 m en een wateroppervlak van 82 m2 ter plaatse van Emauslaan 2 in Haarlem.

 

De stukken liggen tot en met 20 mei 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Strikker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 38 53.

 

Leiden, 8 april 2021

Naar boven