Definitief besluit Legger oppervlaktewaterlichamen Waterschap Drents Overijsselse Delta 2020

Op 8 februari heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta een wijziging voor de legger voor oppervlaktewaterlichamen 2020 definitief vastgesteld. Deze definitief vastgestelde wijziging heeft betrekking op de gebieden rond Vledder en De Weerribben als gevolg van de invoering van het beleid Waterschapszorg in deze gebieden. De onderhavige wijzigingen hebben enkel betrekking op het gebied buiten de bebouwde kom.

Voor meer informatie over Waterschapszorg, zie www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

In de legger zijn de ligging en de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen, alsook de vorm, afmeting en constructie waaraan die waterstaatswerken moeten voldoen. De bijbehorende kunstwerken, zoals stuwen en gemalen, zijn ook opgenomen. De legger geeft aan wie onderhoudsplichtig zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen).

De ontwerplegger heeft van 30 november tot en met 10 januari ter inzage gelegen. Hierop zijn 3 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het voorstel. Als gevolg van drie ambtshalve wijzigingen is de definitieve legger wel ten opzichte van het ontwerp gewijzigd. Via de bijlage aan de linkerzijde van deze pagina kunt u de reactienota inzien.

De definitieve legger van de gebieden rond Vledder en De Weerribben is te raadplegen via volgende link: https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=f4d70462441647d1ab9073fd9f333d1c

Op deze definitieve legger is te zien wat de definitieve status is van de watergangen, inclusief bijbehorende onderhoudsplichtige.

De definitieve legger van de gebieden rond Vledder en De Weerribben ligt met ingang van maandag 22 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en overige belanghebbenden die redelijkerwijs geen zienswijze konden indienen, in deze periode een beroep indienen tegen het besluit. Na deze periode is de leggerwijziging voor dit gebied onherroepelijk.

Het definitieve besluit om de legger in deze gebieden te wijzigen wordt nu gepubliceerd, maar treedt in werking op 1 januari 2022. Dit betekent dat tot die tijd het huidige onderhoudsregime van kracht blijft.

Beroep bij de rechtbank

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen de legger beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Beroep is mogelijk voor zover onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit en de gronden waarop het beroepschrift rust. De beroepstermijn vangt aan op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs verweten kan worden dat hij geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend. 

In geval van spoedeisende belangen kan gelijktijdig of na het indienen van beroep een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht. Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Zwolle, 22 februari 2021

Naar boven