Waterbeheerprogramma 2022-2027 Rijn en IJssel vastgesteld in Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 21 december 2021 het waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld.

Van 2 augustus 2021 tot 22 september 2021 heeft het ontwerp-waterbeheerprogramma ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om een reactie in te dienen. Op basis van deze reacties zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft geleid tot het definitieve document en deze is nu officieel gepubliceerd.

Met het waterbeheerprogramma geeft het waterschap aan welke beleidsdoelen het nastreeft, welke inspanningen het pleegt om dat beleid te realiseren en welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn. Ook wordt beschreven met welke doelen aan de gang wordt gegaan in de planperiode 2022-2027 en waar we in 2027 denken te staan.

Het steeds grotere tempo van steeds grotere opgaven vraagt om een wendbaar, flexibel en slagvaardig waterschap. In dit waterbeheerprogramma hebben we de contouren van onze ambities aangegeven. De inhoudelijke thema’s zijn gericht op: klimaatrobuust gebied (wendbaar en veerkrachtig regionaal watersysteem), veilig gebied (bescherming hoogwater), gezonde leefomgeving (schoon en gezond watersysteem voor mens en natuur) en circulaire economie en energietransitie (beperken van klimaatverandering). Daarnaast wordt ingegaan op: WRIJ in de omgeving (bijdrage aan maatschappelijke thema’s), bedrijfsvoering (lerende organisatie), gebiedsprogramma’s (stroomgebieden van WRIJ) en financiële aspecten (balans tussen ambitie en betaalbaarheid).

Het waterbeheerprogramma is afgestemd met de plannen van het Rijk, de provincies, de gemeenten en gebiedspartners. Het vervolg wordt samen met de partners nader opgepakt. In de periode 2022-2027 zal, nog meer dan voorheen, gezamenlijk gezocht worden naar de kansen en oplossingen in het gebied. Dat doen we als waterschap vanuit onze wettelijke taak, waarbij we vanuit onze maatschappelijke rol anderen blijven stimuleren om mee te werken aan een mooie en duurzame toekomst.

De stukken zijn als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

 

Doetinchem, 21 december 2021

 

Naar boven