Besluit tot het intrekken van het algeheel verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater en het algeheel verbod voor het onttrekken van grondwater in verdrogingsgevoelige gebieden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT

Om:

 • -

  Het algeheel verbod voor het onttrekken van water uit alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, gepubliceerd in het Waterschapsblad op 10 juni 2020, jaargang 2020, nummer 6149, per direct in te trekken;

   

 • -

  Het algeheel verbod voor het onttrekken van grondwater in twee gebieden, inclusief de bijbehorende zones, voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur, te weten Stelkampsveld (Borculo) en De Zumpe (Doetinchem) gepubliceerd in het Waterschapsblad op 10 juni 2020, jaargang 2020, nummer 6149, per direct in te trekken;

 •  

Gelet op:

 • -

  In de periode half maart tot eind mei 2020 is er zeer weinig neerslag gevallen. In combinatie met de op gang gekomen gewasverdamping heeft dit geleid tot een zeer groot neerslagtekort voor de tijd van het jaar. Het gebrek aan neerslag leidde eind april al tot lage grondwaterstanden en beginnende afvoerloosheid.

De verwachte aanhoudende droogte en de daarbij horende lage grondwaterstanden en verslechtering van de waterkwaliteit gaven aanleiding tot het instellen van een algeheel verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en voor het onttrekken van grondwater in 2 specifieke gebieden met kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur.

 • -

  Eventuele beregening uit oppervlaktewater zorgt ervoor dat het water infiltreert naar het grondwater, dit komt ten goede aan het watersysteem.

 •  

 • -

  Door de gevallen neerslag van de afgelopen periode en de getroffen herstelmaatregelen, blijkt uit de monitoring dat het oppervlaktewater alsmede de grondwaterstand in de verdrogingsgevoelige gebieden voldoende is hersteld om de onttrekkingsverboden in te trekken.

   

 

Voorwaarden voor het intrekken van de onttrekkingsverboden zijn:

 • -

  het bereiken van een stabiele afvoersituatie;

 • -

  het functioneren van alle inlaatgebieden;

 • -

  het aantal locaties met waterkwaliteitsproblemen neemt af;

  de doorspoeling van het stedelijk gebied met ingelaten water komt niet meer in het gedrang.

   

Omdat aan deze voorwaarden wordt voldaan, kunnen de onttrekkingsverboden worden ingetrokken.

 

Naar boven