Achtste wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 6 juli 2021, over de bevoegdheid om te besluiten op aanvragen om een anti-afhaaksubsidie;

gelet op artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 122d lid 5 aanhef en onder b van de Waterschapswet;

 

B E S L U I T :

vast te stellen de:

ACHTSTE WIJZIGING DELEGATIEBESLUIT WATERSCHAP BRABANTSE DELTA 2010

 

Artikel I

Het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 2 onderdeel 14 door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd luidende:

 

15. het besluiten op aanvragen om anti-afhaaksubsidie zoals bedoeld in artikel 122d lid 5 aanhef en onder b van de Waterschapswet.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Achtste wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 22 september 2021,

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman

Naar boven