Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2021, 11585overige overheidsinformatieOntwerp Subsidieverordening Bodem & Water ter inzage

Op dinsdag 14 september 2021 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besloten de Subsidieverordening Bodem & Water en de maatregelenlijst Bodem & Water vrij te geven voor inspraak.

 

Doel van de subsidieverordening is het creëren van meer waterbewustzijn in de agrarische sector, het verbeteren van water- en bodemkwaliteit en het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied. Er zijn wijzigingen op zowel de subsidieverordening als de bij deze verordening behorende maatregelenlijst voorzien in het ontwerpbesluit.

 

Inzage

De Subsidieverordening en de Maatregelenlijst zijn bij deze elektronische bekendmaking gevoegd. Kijk hiervoor op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’.

 

Zienswijze

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit kan op de volgende manieren:

 

 • 1.

  Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij de naam van de contactpersoon mevrouw D. van Soest.

 • 2.

  Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op www.hhnk.nl/zienswijze.

 • 3.

  Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw D. van Soest, 072-582 8282. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

   

De ingebrachte zienswijzen worden voorgelegd aan het college van hoofdingelanden dat bevoegd is tot vaststelling van de verordening. Alle ingebrachte zienswijzen worden beantwoord in een Nota van inspraak. Deze wordt bij bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) ter inzage gelegd. In verband met de privacy worden zienswijzen in de Nota van inspraak geanonimiseerd.

 

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Soest, via 072-5828282.