Zevende wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur over de verruiming van de bevoegdheid van het dagelijks bestuur tot aan-, verkoop en ruiling van onroerende zaken van 25 maart 2020, met nummer 91540;

gelet op artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de:

ZEVENDE WIJZIGING DELEGATIEBESLUIT WATERSCHAP BRABANTSE DELTA 2010

Artikel I

Het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 2, wordt als volgt gewijzigd:

 

1. Het eerste lid komt te luiden:

1.a. het besluiten tot anticiperende- of strategische aankoop of vervreemding van gronden, indien deze aankoop of vervreemding binnen de voorwaarden van de grondportefeuille past, zij dat voor een strategische aankoop of vervreemding een limiet geldt van € 1.000.000,- per aankoop of vervreemding.

1.b. het besluiten tot gerichte aankoop of vervreemding van gronden.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het besluiten tot aankoop of vervreemding van onroerende zaken, voor zover niet vallend onder het eerste lid van dit artikel, tot een bedrag van maximaal € 300.000,- per onroerende zaak.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2020.

 

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Zevende wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2020,

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

Dr. A.F.M. Meuleman

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2, eerste lid

 

In artikel 2, eerste lid, zijn de volgende begrippen opgenomen: anticiperende-, strategische – en gerichte aankoop of vervreemding van gronden. Hierna worden deze begrippen toegelicht.

 

Algemene begripsomschrijving

Onder vervreemding wordt verstaan het wisselen van eigenaar. Hieronder valt verkoop, ruiling of schenking.

 

Begripsomschrijving anticiperende aankoop of vervreemding

Een Anticiperende aankoop of vervreemding van grond is een project gerelateerde aankoop of vervreemding en maakt het mogelijk in de voorbereidingsfase van een project of programma grond te verwerven. Het voorbereidingskrediet is niet bedoeld om gronde aan te kopen of te vervreemden. De kosten van een anticiperende aankoop of vervreemding komen daarom ten laste van het budget van de grondportefeuille. De grond is, direct gelegen op de locatie van de opgave of indirect middels een ruil in te zetten om grondpositie op de locatie van de opgave beschikbaar te krijgen. De grond ligt dus in de fysieke nabijheid van het project of is project gerelateerd. Gronden binnen deze categorie passen binnen het beleidskader van het waterschap en de regels van de grondportefeuille en zijn onderdeel van de kadernota.

 

Voor financiering van anticiperende aankoop of vervreemding vanuit de grondportefeuille gelden de volgende regels;

  • Marktconform op basis van een taxatierapport;

  • Gelegen binnen vastgestelde aankoopgebieden afgeleid vanuit de opgaves uit het waterbeheerprogramma (deze aankoopgebieden zijn vastgesteld door de gebiedsadviseurs);

  • Positief advies adviseur grondzaken voor de aankoopwaardigheid van de grond.

 

Begripsomschrijving strategische aankoop of vervreemding

Bij een Strategische aankoop of vervreemding van grond, is op het moment van aankoop of vervreemding nog niet bekend hoe de grond zal worden ingezet. Gronden binnen deze categorie passen binnen de regels van de grondportefeuille.

 

Voor financiering van strategische grondaankoop vanuit de grondportefeuille gelden de volgende regels;

  • Marktconform op basis van een taxatierapport;

  • Positief advies adviseur grondzaken voor de aankoopwaardigheid van de grond.

Voor een strategische aankoop of vervreemding geldt een limiet van € 1.000.000,- per aankoop of vervreemding. Dit bedrag is inclusief kosten koper.

 

Begripsomschrijving gerichte aankoop

Een Gerichte aankoop of vervreemding van grond, is plaatsgebonden direct ten behoeve van een project. Er is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld door het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur van het waterschap. De kosten van deze aankoop of vervreemding worden direct ten laste van het projectbudget geboekt.

 

Artikel 2, tweede lid

Dit tweede lid betreft een restbepaling voor aankoop of vervreemding van onroerende zaken. In dit lid is de term onroerende zaak opgenomen. Deze term is ruimer dan de term gronden in het eerste lid.

Naar boven