Ter inzage: Ontwerp projectplan Waterwet "Natura 2000 gebied Stelkampsveld”.

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het Natura 2000 project Stelkampsveld.

Voor het Natura 2000-gebied Stelkampsveld is een integraal inrichtingsplan opgesteld waarin alle water- en natuurmaatregelen in het kader van dit projectplan Waterwet zijn opgenomen. Het waterschap is trekker voor het opstellen van dit inrichtingsplan en levert de input voor de bouwsteen water.

De watermaatregelen gaan vooral om hydrologische herstelmaatregelen, zoals het verhogen van de waterpeilen in onze leggerwatergangen, het verondiepen van detailontwateringen en het onklaar maken van drainages. Om schade te voorkomen worden er mitigerende maatregelen uitgevoerd, zoals het ophogen van diverse (gedeelten) van percelen waar natschade wordt berekend en/of diverse maatregelen aan bebouwing om schade te voorkomen. Dit zijn vooral bouwkundige maatregelen, maar ook maatregelen ter verbetering van de hemelwaterafvoer, bijvoorbeeld door ringdrains of leidingen te verleggen dan wel aan te leggen.

Het totale projectgebied waarbinnen de watermaatregelen in het kader van het projectplan Waterwet plaatsvinden beslaat circa 425 ha. Een groot deel van het projectgebied bestaat uit private (hoofzakelijk agrarische) gronden buiten het Natura 2000-gebied waar watermaatregelen noodzakelijk zijn om de opgaven in de natuurgebieden te kunnen realiseren.

Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijlagen zijn te raadplegen op de website van het waterschap http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen.

Het ontwerp projectplan en bijbehorende bijlagen zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina.

Gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een eventuele beroepsprocedure versneld wordt doorlopen.

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer. C. Egging van het waterschap (c.egging@wrij.nl). De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven