Waterschap Drents Overijsselse Delta - ontwerp- Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Drents Overijsselse Delta 2021

In de vergadering van 16 juni 2020 heeft het dagelijks bestuur de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 in ontwerp vastgesteld.

Ten behoeve van de watersysteemheffing dient het algemeen bestuur van het waterschap een verordening vast te stellen, waarin voor elk van de categorieën heffingsplichten in de watersysteemheffing de toedeling van een kostendeel is opgenomen, de zogenaamde kostentoedelingsverordening. De kostentoedelingsverordening is de wettelijke basis voor de berekening van de belastingtarieven voor de watersysteemheffing.

In het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 worden de volgende kostentoedelingspercentages voorgesteld:

 • -

  35,00 % aan de ingezetenen;

 • -

  16,65 % aan de zakelijk gerechtigden van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

 • -

  0,37 % aan de zakelijk gerechtigden van natuurterreinen:

 • -

  47,98 % aan de zakelijk gerechtigden van gebouwde onroerende zaken.

Daarnaast wordt vastgesteld de volgende gedifferentieerde tarieven vast te stellen:

 • -

  voor buitendijks gelegen onroerende zaken van 75% lager dan het tarief voor gebouwd en ongebouwd;

 • -

  voor verharde openbare wegen van 100% hoger dan het tarief voor ongebouwd.

Tot slot geldt voor verharde openbare wegen in buitendijks gelegen gebied een cumulatie van beide tarieven. Dit leidt tot een tarief van 50% van het tarief overig ongebouwd.

Ter inzage

Het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 en de daarbij horende bijlage treft u links aan bij ‘Externe bijlagen’. Het ontwerp van de Kostentoede-lingsverordening watersysteemheffing waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 en de bijhorende bijlage liggen met ingang van 22 juni tot en met 1 augustus 2020 tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen met ingang van 22 juni tot en met 1 augustus 2020 naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM, Zwolle.

Voor het maken van een afspraak voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze of voor meer informatie over het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 233 1200.

 

Naar boven