Ter inzage: Ontwerp wijziging, intrekking en vaststelling beleidsregels en algemene regels watersysteem

[Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel is voornemens de beleidsregel en algemene regel voor drainage en de kaart behorende bij de beleidsregel voor beregening, te herzien. Met de herziening wordt aansluiting gezocht bij de gebieden opgenomen in de Omgevingsvisie van de provincie.

Beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen worden beoordeeld. Algemene regels bevatten een vrijstelling van de vergunningplicht onder voorwaarden.

Op grond van art. 3.6, art. 3.10 en art. 3.13 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel, geldt een vergunningplicht of meldplicht voor het onttrekken van grondwater voor beregening en het aanleggen van drainage.

Opnieuw ter visie:

De wijzigingen lagen al ter inzage tot en met 20 april 2020. Deze procedure viel helaas samen met het intreden van de corona-maatregelen waardoor geplande inzage- en inloopmomenten niet door konden gaan. Om zoveel mogelijk inspraakmogelijkheden te bieden, doorloopt het waterschap de procedure nogmaals. Dit maakt het ook mogelijk nog enkele correcties in de kaarten toe te passen bij de Natura2000 gebieden in Overijssel, ’t Zwillbrock en de Winterswijkse beken.

Drainage:

Wijzigen van:

De algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, afdeling IV, door middel van het in zijn geheel vervangen van artikel 1, inclusief toelichting en de hierbij behorende kaart “Drainagebeleid”.

Vaststellen van:

Beleidsregel 3.2: Drainage

Toelichting:

De beleidsregel en algemene regel drainage wijzigen ten opzichte van de eerste ter visie legging niet. Wel worden de kaarten behorende bij het drainagebeleid aangepast. De Natura2000 gebieden binnen het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel, in de provincie Overijssel, zijn incorrect ingetekend. Dit wordt met deze nieuwe kaart hersteld.

Beregening:

Wijzigen van de kaart behorende bij artikel 1 van de “Algemene regel voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en/of bevloeiing” d.d. 21 mei 2013. De oude kaart wordt ingetrokken en wordt vervangen door de nieuwe kaart “Beregeningsbeleid”

Korte toelichting legenda beregeningsbeleid:

1. Rood gebied: nieuwe onttrekkingen zijn niet toegestaan.

2. Rood, groen gearceerd gebied: nieuwe onttrekkingen zijn niet toegestaan, tevens is hier de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit kan betekenen dat ook toestemming noodzakelijk is vanuit de provincie.

3. Groen gearceerd gebied: hier geldt een vergunningplicht. Onder voorwaarden kan volstaan worden met een melding, zie hiervoor de algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009. Tevens is de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit kan betekenen dat ook toestemming noodzakelijk is vanuit de provincie.

4. Wit gebied: hier geldt een vergunningplicht. Onder voorwaarden kan volstaan worden met een melding, zie hiervoor de algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.

Toelichting:

De Bestaande beleidsregel en algemene regel onttrekkingen ten behoeve van beregening wijzigen niet. De bepalingen kunt u hier vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-3752.html.

De bijbehorende kaart, waar de beschermde gebieden zijn ingetekend voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening, wijzigt wel. De bestaande kaart komt in zijn geheel te vervallen en wordt vervangen door deze nieuwe kaart. Op de kaart zijn gebieden aangewezen waarin nieuwe onttrekkingen niet zijn toegestaan. Uitgangspunt zijn de door de provincies in hun omgevingsvisies opgenomen natuurgebieden (waaronder Natura2000) gebieden en een beschermingszone om deze gebieden, waarin grondwateronttrekkingen negatieve effecten kunnen hebben op de natuurgebieden.

Bij de eerste ter visie legging zijn de bestaande beschermingsgebieden rondom het Zwillbrocker Venn en de Winterswijkse beken niet op kaart opgenomen. Besloten is deze beschermingsgebieden bij de tweede tervisielegging alsnog op de kaart op te nemen en de bestaande bescherming in stand te laten. Het Zwillbrocker Venn ligt net over de grens met Duitsland en heeft een Natura2000 status.

De Winterswijkse beken zijn grondwaterafhankelijke beken. Onttrekkingen veroorzaken grotere schade aan de ecologie in de beken, als zij de droogvalduur van de beken verlengen. Daarom wordt de bestaande beschermingszone van deze beken ook in de nieuwe kaart gehanteerd.

Informatie:

Meer informatie over de wijzigingen en de mogelijke gevolgen hiervan vindt u op de website van het waterschap, www.wrij.nl, via de link https://www.wrij.nl/thema/actueel/tervisielegging/?reload=true 

Zienswijzen:

De ontwerp-besluiten kunt u vinden in de bijlagen. Ze liggen van 25 mei 2020 t/m 6 juli 2020 ter inzage. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Uw reactie kunt u binnen deze termijn richten aan: Waterschap Rijn en IJssel, unit Advies en Strategie, t.a.v. de heer H. Witteveen, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem, tel. 0314-369369 (algemeen nummer) of via info@wrij.nl, t.a.v. H. Witteveen onder vermelding van zienswijzen beregening en drainage.

Een ieder die tijdens de eerste ter visie legging zienswijzen heeft ingediend, wordt persoonlijk geïnformeerd over de behandeling van de ingediende zienswijze.

Vervolg:

Na de terinzagelegging zal, met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen, definitieve besluitvorming plaatsvinden. Tegen besluiten omtrent vaststelling van beleidsregels en algemene regels staat geen bezwaar of beroep open.

 

Naar boven