ONTWERP-PROJECTPLAN Beekontwikkeling Campagebeek, fase 1 benedenloop TER INZAGE

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 1 december 2020 het ontwerp-projectplan Beekontwikkeling Campagnebeek, fase 1 benedenloop vastgesteld. Met dit projectplan wordt de ontwikkeling van een moerasbeek, herstel van de beekonding en vismigratie vanuit de Maas beoogd.

Maatregelen

De inrichtingsmaatregelen o.a. bestaan uit:

  • Het ophogen van de beekbodem

  • Het vergraven van het maaiveld

  • Het herinrichten van de beekmonding

 

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 december 2020 tot en met 21 januari 2021 digitaal ter inzage op de volgende locatie:

 

Hoofdkantoor waterschap Aa en Maas

Petterlaarpark 70

’s-Hertogenbosch

 

In verband met de coronamaatregelen dient u voor af een afspraak te maken om de stukken in te kunnen zien. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via 088-1788000.

 

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

Ook vindt u het ontwerp-projectplan op www.aaenmaas.nl.

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerp-besluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan voor 21 januari 2021 contact op met de hierna genoemde projectleider.

Uitsluitend degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

 

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

 

Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het bezwaarschrift moet aangeven welke gronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn kunnen geen nieuwe gronden meer worden aangevoerd. Wij verzoeken belanghebbenden in het bezwaarschrift te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is.

 

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Leon van Hoften. Deze is bereikbaar op telefoonnummer 0643982507.

 

’s-Hertogenbosch, 10 december 2020

Naar boven