Vaststelling definitief projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Hindersteyn

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 16 juli 2019 het projectplan voor het project “Verbeteren waterkwaliteit Kom van Langbroek, Deelgebied Hindersteyn” definitief heeft vastgesteld. In het projectplan staan werkzaamheden beschreven die het waterschap wil gaan uitvoeren.

 

Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van gelegen 29 april tot en met 10 juni 2019. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Stukken inzien

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via https://www.hdsr.nl/beleid-plannen/watergebiedsplannen/langbroekerwetering/verbeteren/deelgebied-0/

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

 

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag,

tel. 030-209 7238 of via de e-mail david.reurslag@hdsr.nl 

 

Houten, 19 juli 2019

Naar boven