Aanwijzingsbesluit ambtenaar belast met de invordering, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (19.027688)

 

 

Overwegende dat bij de stichting Waternet een wijziging van de organisatie en een plaatsing van het personeel in gewijzigde functies is gerealiseerd;

 

Overwegende dat ook andere wijzigingen hebben plaatsgevonden, waaronder de naamswijziging van het waterschap in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990, artikel 123 lid 3 sub c van de Waterschapswet, Titel IV van de Waterschapswet en Hoofdstuk 7 van de Waterwet;

 

Besluit:

 

 • I

  aan te wijzen als ambtenaar belast met de invordering het afdelingshoofd van de afdeling Klantenservice en Betalingen van de stichting Waternet, met als aandachtsgebied Belastingen.

   

 • II

  hiermee het Aanwijzingsbesluit DB 06/855 d.d. 19 december 2006 in te trekken;

   

 • III

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 

Amsterdam, 2 juli 2019

Namens het dagelijks bestuur,

Drs. H.J. Kelderman

Secretaris-directeur

Dr. ir. G.M. van den Top

Dijkgraaf

Naar boven