Wijziging Reglement voor de Adviescommissies Waterschap Rijn en IJssel

Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel,

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 23 april 2019

 

mede gelet op het bepaalde in artikel 56 van de Waterschapswet en artikel 5 van het Reglement van orde algemeen bestuur Rijn en IJssel 2009 en het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van het Reglement voor de Adviescommissies Waterschap Rijn en IJssel, vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 15 december 2015:

ARTIKEL I

Artikel 3, lid 5 van het Reglement voor de Adviescommissies Waterschap Rijn en IJssel komt te luiden als volgt:

 

Een fractievolger ontvangt een vergoeding per bijgewoonde commissievergadering conform het bepaalde in artikel 4.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

ATIKEL II

De wijziging als bedoeld in artikel I treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 28 maart 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 mei 2019.

de dijkgraaf,

de secretaris,

Naar boven