Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019

 

Registratie nr.: 2018153007

 

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

 

Op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 15 januari 2019;

 

Overwegingen:

 

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019 geeft invulling aan de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, rechtmatigheid, duurzaamheid en integriteit. Het bestaande inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving, in het bijzonder de Aanbestedingswet 2012 en Richtlijn 2014/EU/24. Het beleid is gebaseerd op een model van de Unie van Waterschappen waardoor de uniformiteit naar de markt toe wordt bevorderd en samenwerkingsmogelijkheden worden verruimd.

 

Gelet op Richtlijn 2007/66/EG, Richtlijn 2014/24/EU en de Aanbestedingswet 2012;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019.

 

Artikel 1. Beleidsregel en bijlagen

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019 is opgenomen als bijlage 1 bij deze bekendmaking.

 

Artikel 2. Overgangsrecht

Aanbestedingsprocedures die zijn gestart voor 1 maart 2019 worden afgehandeld conform het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014.

 

Artikel 3. Intrekking

Het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2014 wordt per 1 maart 2019 ingetrokken.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

 

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 22 februari 2019 te Tiel.

 

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

 

ir. Z.C. Vonk, M.H.M. Gremmen

 

Bijlagen:

 

  • 1.

    Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Waterschap Rivierenland 2019

  

 

Naar boven