Besluit tot het verlenen van ontheffing van het verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater, aan Vitens N.V. te Zwolle

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT:

  • -

    Aan Vitens N.V. ontheffing te verlenen van het verbod, d.d. 12 juli 2018, gepubliceerd op 13 juli 2018 in het Waterschapsblad jaargang 2018, nummer 6920, voor het onttrekken van water uit alle oppervlaktewateren binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel.

    •  

  • -

    De ontheffing te verlenen voor een periode van zes weken zolang het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater van kracht is.

  

ONDER DE VOORWAARDEN:

 

- Dat het onttrokken water zo veel mogelijk wordt geïnfiltreerd in de grondwaterbeschermingsgebieden en wordt toegepast in de bevloeiingsvelden van Vitens N.V., als mitigerende maatregel van de ontstane grondwatertekorten.

- Dat enkel oppervlaktewater wordt onttrokken indien er voldoende (kwalitatief en kwantitatief) water beschikbaar is.

- Dat wordt voldaan aan de voorschriften in de vergunning verleend aan Vitens voor het onttrekken van oppervlaktewater.

  

OVERWEGINGEN:

 

Nederland heeft afgelopen zomer een zeer droge periode gehad en kent een groot neerslagtekort. De verwachting is dat het grondwater zich bij de start van het groeiseizoen niet tot normale waarden zal hebben hersteld.

 

Iedere zomer dalen de grondwaterstanden, neemt de stroming in de watergangen af en valt een aantal watergangen droog. Het jaar 2018, waarbij er nauwelijks neerslag viel, er veel water verdampte en de rivierstanden in de rijntakken ook extreem lage waarden bereikten, is echter zeer uitzonderlijk te noemen. Om de grondwaterstand te herstellen is veel aanvulling door neerslag nodig. We verwachten niet dat dit in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel in voldoende mate gaat gebeuren.

 

Dit leidt ertoe dat we volgend voorjaar extra kwetsbaar zijn en een groot risico lopen op vergelijkbare problemen als in 2018.

 

Daarom worden mitigerende maatregelen genomen door de gevallen neerslag zoveel mogelijk vast te houden in het watersysteem en te laten infiltreren in het grondwater. Door deze maatregelen te nemen, wordt bijgedragen aan het herstel van de waterstanden.

 

Het onttrekken van oppervlaktewater en het zoveel mogelijk infiltreren van dit water door Vitens, is een maatregel die bijdraagt aan het herstel van de grondwaterstanden. Daarom hebben wij besloten ontheffing te verlenen van het verbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater aan Vitens N.V. In verband met de temperaturen in de winterperiode is er geen sprake van verdamping, het toepassen van het water op de bodem is daarmee een effectieve maatregel.

   

Doetinchem, 12 februari 2010

       

drs. C. Roos

secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

 

Naar boven