Besluit terinzagelegging NEN-normen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (19.041811)

 

Gezien het arrest van de Hoge Raad d.d. 7 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:868);

 

Gelet op artikel 73, 77 en 111 van de Waterschapwet;

 

Besluit:

 • I

  dat de in bijlage I van de Verordening Zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht en de Verordening Verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht (meerdere jaren) genoemde normbladen worden gepubliceerd door terinzagelegging op het kantoor van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

   

 • II

  dat heffingplichtigen de normbladen kunnen opvragen bij het waterschap tegen de geldende legeskosten.

   

 • III

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Amsterdam, 28 november 2019

Namens het Algemeen bestuur,

Drs. H.J. Kelderman

Secretaris-directeur

Dr. ir. G.M. van den Top

Dijkgraaf

Naar boven