Rectificatie Verbod op onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening in verdrogingsgevoelige natuurgebieden binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

Deze publicatie is een rectificatie om een omissie in de bijlage van de publicatie te herstellen. De oorspronkelijke publicatie heeft op 24-07-2018 plaatsgevonden in het Waterschapsblad 2018, 7385.

 

 

Gelet op de aanhoudende droogte en de op dit moment lage grondwaterstanden in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, is het vanaf dinsdag 24 juli 2018, 12.00 uur verboden grondwater te onttrekken voor beregening in  drie gebieden voor kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur en een zone van 200 meter om deze gebieden nabij de Zumpe, De Wiersse / Zwarte Veen / Hagenbeek en Grote Beek / Afwatering van Rha. Dit om onherstelbare schade aan deze natuur te voorkomen.

 

Op dit moment is de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bereikt. In verband met de aanhoudende droogte blijft de grondwaterstand zakken. Natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater en waarbij het risico hoog is op onherstelbare schade, worden met dit verbod beschermd. Het waterschap heeft onderzoek gedaan voor welke gebieden verwacht wordt dat middels dit verbod verdere negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Het verbod betreft enkel deze gebieden en de zones van 200 meter rondom deze gebieden. Een grondwateronttrekking kent  een invloedgebied van 200 meter.

 

De betreffende gebieden zijn met oranje vlekken ingetekend op kaart, zie bijlage.

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft, op basis van de Keur Waterschap Rijn en IJssel, de bevoegdheid om een verbod in te stellen om grondwater te onttrekken als de waterkwaliteit en/of -kwantiteit in het geding is.

 

Extra toezicht

Het waterschap voert de komende periode extra toezicht uit. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd zal direct handhavend worden opgetreden.

 

Informatie

Voor meer informatie over de droogte verwijzen wij u naar de website van het waterschap: www.wrij.nl.

 

 

Bijlage: de blauwe vlekken geven de gebieden aan waar het onttrekkingsverbod voor grondwater tbv beregening geldt

 

 

Naar boven