Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg maakt bekend dat het algemeen bestuur van het waterschap Limburg in de openbare vergadering van 29 november 2017 heeft besloten tot het vaststellen van de tarieven watersysteemheffing 2018. Het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van het waterschap te 6043 CX Roermond, Maria Theresialaan 99. Het besluit is als volgt.

1e wijziging Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017

Het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg;

overwegende dat het besluit van het algemeen bestuur van 29 november 2017 waarmee de begroting 2018 is vastgesteld, noodzaakt tot het wijzigen van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur;

gelet op de Waterschapswet en de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2017;

BESLUIT:

 • 1.

  De Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017, vastgesteld bij besluit van 2 januari 2017, als volgt te wijzigen:

  Artikel 4 komt te luiden:

  Artikel 4 Tarief ingezetenen

  Met inachtneming van het bepaalde dienaangaande in de Kostentoedelingsverordening bedraagt het tarief van de watersysteemheffing voor de categorie ingezetenen € 53,25 per woonruimte.

  Artikel 6 komt te luiden:

  Artikel 6 Tarief ongebouwde onroerende zaken

  1. Met inachtneming van het bepaalde dienaangaande in de Kostentoedelingsverordening bedraagt het tarief van de heffing voor ongebouwde onroerende zaken € 34,69 per hectare.

  2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van de Kostentoedelingsverordening bedraagt het tarief van de heffing voor verharde openbare wegen € 173,45 per hectare.

  Artikel 8 komt te luiden:

  Artikel 8 Tarief natuurterreinen

  Met inachtneming dienaangaande van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening bedraagt het tarief van de heffing voor natuurterreinen € 3,46 per hectare.

  Artikel 10 komt te luiden:

  Artikel 10 Tarief gebouwde onroerende zaken

  Met inachtneming dienaangaande van het bepaalde in de Kostentoedelingsverordening bedraagt het tarief van de heffing voor gebouwde onroerende zaken 0,0249% van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 3, onderdeel c van deze verordening.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 november 2017.

De secretaris-directeur,

[getekend]

drs. H. Mensink

De dijkgraaf,

[getekend]

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Roermond, 26 januari 2018

Het dagelijks bestuur voornoemd

Naar boven