Ontwerpbesluit  ter inzage voor grondwateronttrekkingen t.b.v. het verleggen van elektriciteitskabels en een gastransportleiding door Liander parallel aan het Hazenpad te Zevenaar voor het project ViA15

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dit in combinatie met verbreding van delen van de A12 en A15. Om dit mogelijk te maken moeten er kabels en leidingen van Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel worden verlegd. Tijdens deze werkzaamheden is bronbemaling ofwel grondwateronttrekking noodzakelijk. De initiatiefnemers hebben daarom het MER “Bemalingen ten behoeve van verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar” opgesteld. Het MER dient als grondslag voor de watervergunningen voor grondwateronttrekkingen van bovengenoemde organisaties. Het MER en de onderliggende stukken zijn op 29 maart 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060).

Liander heeft nu voor de bronbemaling ten behoeve van het verleggen van elektriciteitskabels en een gastransportleiding langs het Hazenpad te Zevenaar een Watervergunning aangevraagd. Hierop heeft deze publicatie betrekking.

Inspraak op het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit voor deze bronbemaling ligt van 25 mei tot en met 5 juli 2018 ter inzage, samen met de vergunningaanvraag en bijbehorende rapporten:

 

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen ten aanzien het ontwerpbesluit.

Een schriftelijke zienswijze moet in elk geval bevatten:

  • 1.

    De naam en adres van de indiener;

  • 2.

    De dagtekening van de zienswijze;

  • 3.

    Een opgave van de reden waarom u zich met het ontwerpbesluit niet kunt verenigen;

en dient u te richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem, onder vermelding van het specifieke ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht.  De zienswijze kan ook per e-mail worden  ingediend via: info@wrij.nl, met als onderwerp:  Zienswijze zaaknummer WRIJVERG-2-90201.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 783. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

 

Naar boven