Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Loobeek deelgebieden Venraysch Broek en De Spurkt met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ligt het ontwerpprojectplan Loobeek deelgebieden Venraysch Broek en De Spurkt tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger van oppervlaktewaterlichamen. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage.

Toelichting

Ten behoeve van het hydrologisch en ecologische herstel van de Loobeek is Waterschap Limburg voornemens deze beek her in te richten. Herstel van ecologische waarden en het klimaatrobuust inrichten van de beek en haar directe omgeving zijn hier onderdeel van. Verder is ook het saneren van riooloverstorten en het versterken van de recreatieve structuren opgenomen in dit plan. Dit doet het waterschap in samenwerking met de Stuurgroep Loobeekdal waarin verschillende gebiedspartners verenigd zijn. 

Informatiemoment

Begin april wordt op het gemeentehuis in Venray het Ontwerp Projectplan Waterwet Loobeek toegelicht tijdens een informatiemoment. De datum en tijd van dit informatiemoment wordt bekend gemaakt via de communicatiekanalen van de gemeente Venray. Tijdens dit informatiemoment kunnen tevens vragen worden gesteld over het Ontwerp Bestemmingsplan Loobeek.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider, John Tholen, via telefoonnummer 06-53323929. Na afloop van de inspraaktermijn zullen de ontwerpbesluiten, samen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, John Tholen via telefoonnummer: 06-53323929  of via het e-mailadres: j.tholen@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

drs. H. Mensink, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven