Ontwerpbesluit ter inzage  voor grondwateronttrekking t.b.v. het verleggen van twee rioolpersleidingen en een drinkwatertransportleiding te Duiven en Zevenaar  voor het project ViA15

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 en A15 zullen dan ook worden verbreed. Hiertoe moeten er kabels en leidingen van Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel worden verlegd. Om de effecten van de benodigde bronbemalingen te onderzoeken is een milieueffectrapport (MER) opgesteld: “Bemalingen ten behoeve van verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar”. Dit MER dient als grondslag voor de watervergunningen voor de bronbemalingen van bovengenoemde organisaties. Het MER en de onderliggende stukken zijn op 29 maart 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060) en daar in te zien.

Waterschap Rijn en IJssel  heeft op 3 oktober 2018, mede namens Vitens,  een Watervergunning aangevraagd voor een bronbemaling ten behoeve van het verleggen van twee rioolpersleidingen en een drinkwatertransportleiding langs de A12 tussen Duiven en Zevenaar.  Deze advertentie heeft betrekking op dit project voor ViA15.

Inspraak op het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit voor deze bronbemaling ligt van 1 november tot en met 12 december 2018 ter inzage, samen met de vergunningaanvraag en bijbehorende rapporten:

 

 

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen ten aanzien het ontwerpbesluit.

Een schriftelijke zienswijze moet in elk geval bevatten:

  • 1.

    De naam en adres van de indiener;

  • 2.

    De dagtekening van de zienswijze;

  • 3.

    Een opgave van de reden waarom u zich met het ontwerpbesluit niet kunt verenigen;

en dient u te richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem, onder vermelding van het specifieke ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht.  De zienswijze kan ook per e-mail worden  ingediend via: info@wrij.nl, met als onderwerp:  Zienswijze zaaknummer WRIJVERG-2-98564.

 

Hoorzitting

Op 4 december  2018 van 14.00 – tot 15.00 uur is een hoorzitting gepland over het ontwerpbesluit voor de bronbemaling,  in Hotel Van der Valk Duiven aan de Impuls 2 te Duiven.  Er is dan gelegenheid tot het stellen van vragen en/of het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbesluit. In verband met de organisatie verzoeken wij om uw komst naar deze hoorzitting van tevoren te melden via info@wrij.nl of telefoonnummer 0314 – 369 776.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u ook contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, telefoonnummer 0314 – 369 783.  Wij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

 

Inloopbijeenkomst

Op 27 november 2018 wordt door het waterschap een inloopbijeenkomst georganiseerd over dit project voor het verleggen van leidingen ten behoeve van ViA15. Deze bijeenkomst vindt eveneens plaats van 18.30 tot 20.30 uur in Hotel Van der Valk, aan de Impuls 2 te Duiven. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook vragen stellen over de vergunningenprocedure.

Naar boven