Terinzagelegging ontwerp Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 23 oktober 2018 vastgesteld het ontwerp van de ‘Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018’.

De inzagetermijn is van 29 oktober tot 10 december 2018.

Toelichting

De verordening regelt de wijze waarop archiefbescheiden dienen te worden beheerd.

Inzage

De volledige tekst van de ontwerpverordening kunt u inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.

Wilt u een geprint exemplaar van de Archiefverordening ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van het waterschap, telefoon (0314) 369 350.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

  • 2.

    Mondeling. U kunt hiervoor tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M. Heringa, telefoon 0314-369429, email: m.heringa@wrij.nl .

Uw schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft. Als u dit wenst, kunt u aangeven dat uw zienswijze in de verdere procedure wordt geanonimiseerd.

Inlichtingen

Voor verdere informatie over de ontwerpverordening kunt u contact opnemen met de hierboven vermelde contactpersoon.

 

Naar boven