Ter inzage: Ontwerp-beleidsregels activiteiten in en nabij een waterkering

Waterschap Rijn en IJssel heeft ontwerp-beleidsregels vastgesteld voor het toetsen van activiteiten gericht op permanente afgravingen in of nabij, op de aanleg van wegen, parkeerplaatsen, aanbermingen en op- en afritten op en nabij, en op verticale boringen en verticale leidingen in en nabij een waterkering.

Deze beleidsregels bevatten de toetsingscriteria aan de hand waarvan vergunningaanvragen voor deze typen van activiteiten door het waterschap worden beoordeeld. Het algemene uitgangspunt bij de beoordeling van deze vergunningaanvragen is dat het waterkerend vermogen en de functie van de waterkeringen gewaarborgd blijven.

De ontwerp-beleidsregels liggen van 18 oktober tot 30 november 2018 ter inzage. Deze kunt u vinden in de bijlagen.

Uw reactie op de ontwerp-beleidsregels kunt u binnen deze termijn richten aan: Waterschap Rijn en IJssel, t.a.v. mevr. K. Zuidema, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

 

Naar boven