Publicatie Ontwerp Beleidsregel behoud van goede ecologische inrichting

Het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 24 oktober 2017 het Ontwerp Beleidsregel behoud goede ecologische inrichting heeft vastgesteld.

De beleidsregel behoud goede ecologische inrichting geeft aan welk beleid het waterschap hanteert voor de aanleg en het gebruik van werken in ecologisch waardevolle watersystemen. Het waterschap betrekt nadrukkelijk ook de ecologie hierbij.

Terinzagelegging

De ontwerp beleidsregel is met ingang van 27 oktober tot en met 8 december 2017 te lezen op en te downloaden van de website van het waterschap: www.wrij.nl .

 Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem.

 Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur de beleidsregel definitief vast. Zodra de beleidsregel definitief vastgesteld wordt zal dit in het waterschapsblad bekend gemaakt worden.

 

Naar boven