Projectplan Waterwet ‘Herinrichting Osink-Bemersbeek te Winterswijk Oost’ / GGOR Osink-Bemersbeek

Projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 20 juni 2017 het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld voor het project ‘Herinrichting Osink - Bemersbeek’ in Winterswijk Oost. Het projectplan Waterwet voorziet in een meer natuurlijke inrichting van de Osink - Bemersbeek, de Schippersbeek en een verbeterde waterhuishouding binnen het in te richten gebied ten behoeve van nieuwe natuur. De inrichting draagt bij aan een veerkrachtiger beeksysteem door meanderingen, natuurvriendelijke oevers en waterbergingszones.

GGOR besluit

Op 7 april 2011 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) Osink - Bemersbeek voor Winterswijk Oost in ontwerp vastgesteld. Het GGOR maakt onderdeel uit van de uitvoering van het Waterbeheerplan en dient ervoor om de waterhuishouding zo goed mogelijk op de functies en doelen in het gebied af te stemmen. Nadat het definitieve projectplan ‘Herinrichting Osink – Bemersbeek’ is vastgesteld, heeft het algemeen bestuur op 4 juli 2017 het GGOR Osink - Bemersbeek voor het relevante gedeelte binnen het projectgebied ‘Herinrichting Osink – Bemersbeek ook definitief vastgesteld.

Inzage

Het projectplan Waterwet ‘Herinrichting Osink - Bemersbeek’ en het relevante gedeelte uit het GGOR Osink - Bemersbeek zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Beroep

Tegen de vaststelling van het projectplan Waterwet ‘Herinrichting Osink - Bemersbeek’ en tegen de vaststelling van het voor het projectgebied relevante deel van het GGOR Osink-Bemersbeek kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • 1.

    belanghebbenden die een zienswijze tegen het (de) ontwerpbesluit(en) naar voren hebben gebracht;

  • 2.

    belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het (de) ontwerpbesluit(en) geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Op het projectplan Waterwet ‘Herinrichting Osink - Bemersbeek’ is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet ‘Herinrichting Osink - Bemersbeek’ en/of het GGOR-besluit Osink - Bemersbeek kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc. (telefoonnummer 0314-369618).

 

Naar boven