Ontwerp projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Twentekanaal te Zutphen’

Ontwerp projectplan Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Dijkversterking Twentekanaal te Zutphen’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan. Het ontwerp projectplan Waterwet voorziet in het verbeteren van de hoogwaterveiligheid waardoor het traject van het Twentekanaal tussen de IJssel en de sluis bij Eefde voldoet aan het huidige wettelijke vereiste veiligheidsniveau.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft mede op basis van de Aanmeldingsnotitie ‘M.e.r.-beoordeling Dijkverbetering Twentekanaal Zutphen’ besloten dat er geen noodzaak is om de m.e.r.-procedure te doorlopen.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 18 april 2017 zal een inloopbijeenkomst worden georganiseerd waar men een toelichting krijgt op de plannen. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 18.00 tot 20.30 uur in Het Hart Eefde aan de Jolinkweg 2 in Eefde.

ProcedureHet ontwerp projectplan ‘Dijkversterking Twentekanaal te Zutphen’, de Aanmeldingsnotitie m.e.r.- beoordeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad. De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

De genoemde stukken kunnen vanaf 13 april 2017 tot en met 24 mei 2017 op werkdagen worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:

Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem;

Gemeente Lochem, Hanzeweg 8 in Lochem;

Gemeente Zutphen, ’s Gravenhof 2 in Zutphen;

Provincie Gelderland, Eusebiusplein 1a in Arnhem.

Van 13 april 2017 tot en met 24 mei 2017 heeft een ieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Gedurende de genoemde termijn hebben belanghebbenden die door het m.e.r.-beoordelingsbesluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369. Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend tegen het genoemde ontwerp projectplan.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleider de heer ing. P. Jetten van Waterschap Rijn en IJssel (telefoonnummer 0314-369620).

 

Naar boven