Ter inzage en voor reacties opengesteld: Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de partiële herziening van het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Rijn en IJssel.

Inzagetermijn:

Maandag 11 december 2017 tot en met vrijdag 2 februari 2018.

Ontwerpplan:

Waterschap Rijn en IJssel werkt aan veilige dijken, een toekomstbestendig watersysteem en aan een effectieve en efficiënte afvalwaterketen. Hoe we dit doen is onder andere vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-2021. Tijdens de vaststelling van het Waterbeheerplan 2016-2021 waren de resultaten van de tweede toetsing aan de normen voor regionale wateroverlast nog niet beschikbaar. Daarom is in het waterbeheerplan 2016-2021 aangegeven dat de uitkomsten van de toetsing normering regionale wateroverlast via een partiële herziening ter visie worden gelegd.

Nu de toetsing aan de normen voor regionale wateroverlast is afgerond, worden de resultaten via deze ontwerp partiële herziening van het waterbeheerplan ter visie gelegd. In het plan kunt u lezen welke aandachtspunten het waterschap bij de Toetsing Normering Regionale wateroverlast in beeld heeft gebracht. Het gaat hierbij enkel om wateroverlast vanuit de watergangen, zoals in beheer bij waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast heeft het waterschap aangegeven aan de hand van welke strategieën de aandachtspunten worden aangepakt.

De ontwerp partiële herziening van het waterbeheerplan is op 5 december 2017 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Het plan vormt daarmee een aanvulling op het vigerende Waterbeheerplan 2016-2021. Na behandeling van de binnengekomen zienswijzen wordt de partiële herziening van het waterbeheerplan in de 1e helft van 2018 vastgesteld.

Ontwerpplan inzien: 

Het ontwerpbesluit ligt digitaal ter inzage van maandag 11 december 2017 tot en met vrijdag 2 februari 2018 en is tevens in te zien via de website  www.wrij.nl/bekendmakingen. U kunt de bijbehorende stukken downloaden onder het kopje ‘externe bijlagen’ links op deze pagina. Een geprinte versie kunt u indien gewenst aanvragen bij het waterschap.

Reactie insturen: 

U kunt uw zienswijze op het ontwerpplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tijdens de inzageperiode. Uw schriftelijke reactie stuurt u naar: Waterschap Rijn en IJssel, t.a.v. het College van dijkgraaf en heemraden, Postbus 148, 7000 AC, Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw reactie kunt u contact opnemen met de heer T. Rosmalen, tel. 0314-369718.

Meer informatie: 

Voor meer informatie over de inhoud van het ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 kunt u contact opnemen met de heer T. Rosmalen (tel. 0314-369718) of met de heer H. Witteveen (tel. 0314-369733).

 

Naar boven