Jaarstukken Waterschap Rijn en IJssel

Op 15 juli 2016 is de goedkeurende controleverklaring overeenkomstig het bepaalde in artikel 109 Waterschapswet aan het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel toegezonden. Het algemeen bestuur heeft op 5 juli 2016 besloten om, onder het voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring de jaarverslaggeving 2015 vast te stellen.

In de vergadering van 13 september a.s. stelt het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel vast of door de toezending van de controleverklaring eerdergenoemd voorbehoud is vervallen.

 

Inzien van de jaarstukken

De jaarstukken, de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en het accountantsverslag voor het verslagjaar eindigend op 31 december 2015 kunt u digitaal inzien door middel van de koppeling die links op deze pagina staat onder 'externe bijlagen'.

 

Naar boven