Publicatie Ontwerp Beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade

Het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat het in zijn vergadering van 15 december 2015 het Ontwerp Beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade heeft vastgesteld.

De beleidsregel nadeelcompensatie vernattingsschade geeft aan welk beleid het waterschap hanteert voor nadeelcompensatie bij vernatting. Op dit moment is er alleen een procedureverordening nadeelcompensatie geldend en deze geeft geen inhoudelijke criteria voor de beoordeling van een schadeaanspraak op grond van vernatting. Met deze beleidsregel wordt in die lacune voorzien voor zover het vernatting van agrarische gronden betreft ten gevolge van door het waterschap genomen watermaatregelen.

Terinzagelegging

De ontwerp beleidsregel ligt met ingang van 24 juni tot en met 5 augustus 2016 ter inzage op het kantoor van het waterschap aan de Liemersweg 2 te Doetinchem. De ontwerp beleidsregel is in te zien op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Verder is de ontwerp beleidsregel en een toelichtende notitie gedurende dezelfde periode te lezen op en te downloaden van de website van het waterschap: www.wrij.nl.

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen worden ingediend gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten gestuurd worden aan het dagelijks bestuur van waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC te Doetinchem.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur de beleidsregel definitief vast. Zodra de beleidsregel definitief vastgesteld wordt zal dit in het waterschapsblad bekend gemaakt worden.

 

]

Naar boven