Bekendmaking projectplan Waterwet ‘Herinrichting Wehmerbeek, traject Den Harden’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 7 juni 2016 het projectplan ‘Herinrichting Wehmerbeek Den Harden’en de bijbehorende reactienota vastgesteld.

 

Beroepstermijn: 21 juni 2016 tot en met 1 augustus 2016

 

Het projectplan Waterwet ziet op het project Herinrichting Wehmerbeek.

De aan te passen delen van de Wehmerbeek, totaal circa 270 meter, zijn voorzien van een betonnen I-profiel bodem en taludbekleding. Deze wordt verwijderd en de beek wordt meanderend en natuurlijker ingericht. Tevens wordt langs de beek een ‘droge’ retentie aangelegd. Tevens wordt de vaste overlaat, net voor de duiker onder de Bataafseweg, vervangen door een natuurlijker vormgegeven cascade.

 

Op het projectplan is één zienswijze ingediend. De reactie hierop is verwoord in de bij het besluit behorende reactienota. Deze zienswijze heeft niet tot aanpassing geleid van het definitieve projectplan Waterwet.

Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:

http://www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de dag waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem (zie de bovengenoemde beroepstermijn). Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgestelde projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.

 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.

 

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

 

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij

de heer D. (Diederik) Speksnijder. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven