Kennisgeving Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT)

Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke belastingkantoor Lococensus – Tricijn (GBLT). Voor de aan haar opgedragen taken stelt GBLT jaarlijks een begroting op. Met deze begrotingen wil GBLT duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen in 2017 wil gaan besteden.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2017 van GBLT ter inzage ligt. U kunt het desbetreffende document met ingang van 6 juni 2016 gedurende een periode van twee weken inzien op werkdagen tijdens kantooruren bij de receptie op het kantoor van het waterschap, Liemersweg 2 te Doetinchem. Het document is tevens als bijlage bij deze kennisgeving gevoegd en is onderdeel van deze kennisgeving.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging bedenkingen over de ontwerpbegroting kenbaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rijn en IJssel, postbus 148, 7000 AC Doetinchem, onder vermelding van ‘Bedenking ontwerpbegroting 2017 GBLT'. Voor het indienen van een mondelinge bedenking kunnen belanghebbenden ook gedurende bovenvermelde periode terecht bij het kantoor van het waterschap.

 

Naar boven