Ontwerp-Verkeersbesluit brugbedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem

Waterschap Rijn en IJssel heeft in overleg met belanghebbende partijen gewerkt aan een optimalisatie van de bedieningstijden van de bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem. Dit heeft geresulteerd in wijziging van de bedieningstijden. Het waterschap heeft een ontwerp-verkeersbesluit vastgesteld.

 

Het Ontwerp-Verkeersbesluit brugbedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem kunt u hiernaast raadplegen. Belanghebbenden kunnen vanaf 26 november 2015 tot en met 7 januari 2016 naar keuze mondeling of schriftelijk hun zienswijze indienen ten aanzien van dit ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 7000 AC Doetinchem. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het waterschap via telefoonnummer 0314 – 369 369. Het college van dijkgraaf en heemraden stelt het verkeersbesluit uiteindelijk vast, met in achtneming van de ingediende zienswijzen. 

 

Doetinchem, 26 november 2015

Naar boven