Ter visie projectplan: Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder

De bronbossen Faisantenbos en Kooibos in de Havikerwaard kampen met verdroging. De verdroging leidt tot ernstige schade aan de natuur. Vanuit de provincie Gelderland is een hoge prioriteit toegekend aan natuurherstel in dit gebied. Ter realisatie van het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) wordt de waterhuishouding aangepast. Door het treffen van maatregelen aan het hoofdwatersysteem wordt de ontwateringsbasis verhoogd. Hierdoor wordt de grondwaterstand verhoogd en wordt de kwelstroom naar de bronbossen hersteld. Meer informatie over het project treft u aan op de website van het waterschap.

Het projectplan is op 1 juli 2014 definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

De maatregelen betreffen in hoofdzaak het verondiepen van diverse grotere en kleinere watergangen. Het als gevolg daarvan verwijderen-, aanpassen- en aanleggen van diverse kunstwerken (duikers / stuwen). De aanleg van een klein gemaal met persleiding ten behoeve van wateraanvoer naar Hof te Dieren.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in de zomer van 2015.

Procedure

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de projectleider van het Waterschap Rijn en IJssel,  de heer ing. S.A. Klarenbeek MSc., tel. 0314-369369.

Naar boven