Ter inzage ontwerpbesluit tot wijziging van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009:

-‘het leggen en behouden van kabels en leidingen, en;

- het verwijderen van kunstwerken, werken, objecten en/of beplanting’

Inzagetermijn: 27 mei 2014 tot en met 8 juli 2014

Het waterschap streeft naar beperking van regelgeving tot een noodzakelijk minimum. Voor de meeste voorkomende werkzaamheden langs watergangen is op dit moment nog een watervergunning vereist. Er zijn echter veel voorkomende werkzaamheden die onder voorwaarden kunnen worden toegestaan zonder watervergunning. Het waterschap wil deze werkzaamheden zo veel mogelijk reguleren via algemene regels. Hiermee worden tijdrovende en onnodige vergunningprocedures voorkomen.

De algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 hebben als doel de regeldruk te verminderen. De volgende algemene regels zijn in ontwerp vastgesteld:

  • 1.het leggen en behouden van kabels en leidingen;

  • 2.het verwijderen van kunstwerken, werken, objecten en/of beplanting.

 

Het ontwerp besluit tot wijziging van deze algemene regels is op 6 mei 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Ontwerp algemene regels inzien?

De ontwerp algemene regels liggen digitaal ter inzage van 27 mei 2014 tot en met 8 juli 2014 en is te raadplegen via Overheid.nl en via www.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de ontwerp algemene regels schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze, kunt u contact opnemen met mevrouw J. Polman, tel. 0314-369732.

Na definitieve vaststelling van de algemene regels door het college van dijkgraaf en heemraden is geen beroep bij de rechtbank mogelijk.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de ontwerp algemene regels, kunt u contact opnemen met mevrouw J. Polman, 0314-369732 of mevrouw A. Jaakke, 0314-369776.

Naar boven