[Bekendmaking watervergunning voor het leggen van twee laagspanningskabels in twee mantelbuizen in een brug bij De Hoeve Kamerik (code 782308)]

Bij besluit van 20 januari 2014 heeft het waterschap krachtens de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 vergunning verleend voor het leggen van twee laagspanningskabels in twee mantelbuizen in een brug, op de locatie bij De Hoeve in Kamerik, in de gemeente Woerden. Dit besluit is verzonden op 20 januari 2014.

Stukken inzien

U kunt de aanvraag, de vergunning en de daarbij horende stukken inzien van 21 januari 2014 tot en met 4 maart 2014 bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Informatie

Wilt u meer informatie over een watervergunning of over de procedure rond watervergunningen? U kunt dan contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 634 58 33.

Bezwaar

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent en u bent het niet eens met deze vergunning, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar instellen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. In uw bezwaarschrift legt u uit om wat voor vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van het kenmerk van de vergunning, uw naam, adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen is dat € 165,- en voor rechtspersonen € 328,-. U dient bij uw verzoek een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de vergunning mee te sturen!

Houten, 20 januari 2014

Naar boven