Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Weerselo

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Jan Boomkamp Vastgoed en Projecten, voor het hebben van een uitwateringsbuis (rond 0,40 meter) in het talud op de linkeroever van waterloop 16-1, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie V, nummer 434.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Naar boven